Sekrety urody babuszki- słowiański elementarz pielęgnacji, Raisa Ruder


Witajcie!

  
  Książki, pod­ręcz­niki czy porad­niki na temat pie­lę­gna­cji i urody zacie­ka­wiły chyba każ­dego i choć mnie począt­kowo nie cią­gło do ich kupna i czy­ta­nia, to wszystko się zmie­niło wraz z powsta­niem sło­wiań­skiego ele­men­tarzu pie­lę­gna­cji „Sekrety urody babuszki”. Czy treść książki mnie zachwy­ciła i spra­wiła, że się­gnę po inne tego typu pod­ręcz­niki?

 
Sekrety urody babuszki, Raisa Ruder
   Książka jest napi­sana w for­mie lekkiego pamięt­nika przez Raise Ruder, która wspo­mina swoją babuszkę i jej zami­ło­wa­nie do pro­duk­cji natu­ral­nych kosme­ty­ków. Autorka pisze na pod­sta­wie wspomnień i swojego doświad­cze­nia, które zdo­by­wała od dzie­cię­cych lat oraz dzięki pracy kosme­tyczki w Los Ange­les. Książka jest bar­dzo przy­jemna odbio­rze i wcią­ga­jąca, mimo ponad 300 stron można spo­koj­nie prze­czytać ją w dwóch podej­ściach. Sam wygląd ele­men­tarza różni się od nowo­cze­snych pod­ręcz­ni­ków, mamy tutaj pro­stą miękką okładkę, która skrywa w sobie kre­mowe i poma­rań­czowe stron­nice jak z daw­nych lat. Każda kartka ozdo­biona jest moty­wem ziół i kwia­tów, nada­jąc cało­ści bab­ci­nego uroku.

 
Sekrety urody babuszki
  Książka składa się z 15 rozdziałów. Począt­kowe to kwe­stia orga­ni­za­cji i wpro­wa­dze­nia w temat, następ­nie mamy tematy przy­dzie­lone do danej czę­ści ciała, np. dło­nie i stopy, oczy, skóra, włosy. W każ­dym roz­dziale umiesz­czone są porady i prze­pisy na wyko­na­nie natu­ral­nych pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych. Każdy prze­pis jest bar­dzo łatwy, pro­sty w wyko­na­niu w krót­kim cza­sie.

 
Sekrety urody babuszki- rozdziały
Roz­działy i ich treść:
Roz­dział 1. Sekrety urody mojej babuszki- rozdział przed­sta­wia nam babuszkę, opo­wiada, jaką była kobietą i czym się zaj­mo­wała. Autorka opo­wiada tutaj także o sobie, o tym, jak uczyła się od swoje babuszki i jak prze­ka­zuje zdo­bytą wie­dza swoim klientką.
Roz­dział 2. Zaczy­namy- roz­dział ten poka­zuje jakie narzę­dzia są potrzebne do wyko­na­nia poda­nych recep­tur oraz listę 10 skład­ni­ków, które należy posia­dać.
Roz­dział 3. Stwórz luk­su­sowe spa- autorka w tym miej­scu opi­suje jak stwo­rzyć w domu ide­alne miej­sce do pie­lę­gna­cji w gro­nie zna­jo­mych lub w samot­no­ści.
Roz­dział 4. Odpo­czy­nek i odprę­że­nie- ten roz­dział pokazuje, w jaki spo­sób się zre­lak­so­wać i odpo­cząć. Mamy tutaj prze­pisy na różne kąpiele, peelingi, zapa­chy.

Roz­dział 5. Odli­cza­nie do wiel­kiego dnia- roz­dział ten poświę­cony jest prze­pi­som na mik­stury, które sprawią, że w szyb­kim cza­sie popra­wimy swój wygląd i przy­go­tu­jemy się do waż­nego wyda­rze­nia.
Roz­dział 6. Otwórz oczy- rozdział zawiera porady i prze­pisy zwią­zane z wyglą­dem oczu i rzęs, znaj­dziemy tutaj spo­sobu na opu­chli­znę, cie­nie, kurze łapki, dłu­gie rzęsy i dema­ki­jaż.
Roz­dział 7. Cału­śne usta- karty tego roz­działu opi­sują, w jaki spo­sób zadbać o usta, znajdziemy tutaj także prze­pisy na natu­ralne szminki.
Roz­dział 8. Wycze­sana czu­pryna- w tym miej­scu znaj­dziemy prze­pisy na maseczki i spe­cy­fiki do wło­sów, mamy także porady i inne cenne infor­ma­cje.
Roz­dział 9. Depi­la­cja dosko­nała- roz­dział ten oma­wia kwe­stie zwią­zane z owło­sie­niem, jak się go pozbyć, jakie metody są naj­lep­sze.
Roz­dział 10. Dło­nie i stopy- w tym roz­dziale napi­sane są porady jak odpo­wied­nio zadbać o dło­nie i stopy.
Roz­dział 11. Cudowne ciało- tutaj autorka zdra­dza sekrety jak zama­sko­wać cel­lu­lit, sto­so­wać samo­opa­la­cze i radzić sobie z opa­rze­niami sło­necz­nymi.
Roz­dział 12. Przez dekady- roz­dział ten poświę­cony jest kobietom i ich pro­ble­mom w danym wieku, mamy tutaj prze­pisy dobrane do pro­blemu i lat.
Roz­dział 13. Jed­no­skład­ni­kowe cuda- strony tego działu przed­sta­wiają jed­no­skład­ni­kowe prze­pisy i ich wła­ści­wo­ści.
Roz­dział 14. Piękno z odzy­sku- ten roz­dział poświę­cony jest eko­lo­gii i temu, jak nie mar­no­wać niczego a wyko­rzy­stać do pie­lę­gna­cji.

Roz­dział 15. Mądrość babuszki- ostatni dział to rady i mądrości babuszki doty­czące nie tylko pie­lę­gna­cji.

 
Sekrety urody babuszki
  Tak wygląda cała książka „Sekrety urody babuszki”, bar­dzo się ciesze, że zde­cy­do­wa­łam się ją prze­czytać. Dzięki niej odkry­łam wiele fan­ta­stycz­nych prze­pi­sów, które już wpro­wa­dzi­łam do swo­jej pie­lę­gna­cji, a inne włą­czę w naj­bliż­szym cza­sie. Uwa­żam, że ele­men­tarz powinna przeczytać każda z nas, która chce o sie­bie zadbać, nie wyda­jąc przy tym wielkich pie­nię­dzy.

 
Sekrety urody babuszki
  Z jakiś czas opu­bli­kuje post doty­czący działu poświę­co­nemu wło­som „Wycze­sana czu­pryna” i infor­ma­cjach zawar­tych w całej książce na temat wło­sów. Pojedyncze przepisy dotyczące pielęgnacji także będą pojawiać się na blogu.

  Książka kosz­tuje 36,90 zł i można dostać ją w księ­gar­niach sta­cjo­nar­nych, a także inter­ne­to­wych. Swój egzem­plarz kupi­łam na stro­nie zdro­we­po­dej­scie.pl (klik), gdzie zapła­ci­łam za niego 26,90 zł. Na stro­nie sklepu znaj­dziemy wiele innych cie­ka­wych lek­tur, któ­rym warto poświę­cić czas, dodat­kowo asor­ty­ment sklepu zawiera: suple­menty, kosme­tyki natu­ralne, oleje, zioła, zdrową żyw­ność, her­baty i wiele innych rze­czy. Pole­cam sklep Zdrowe podej­ście, sama z chę­cią zostałam jego klien­tem.

 
Sekrety urody babuszki
  Mia­ły­ście oka­zję poznać „Sekrety urody babuszki”? Czy wybie­ra­jąc natu­ralną pie­lę­gna­cję, wyko­rzy­sta­cie prze­pisy Raisy Ruder?Pozdrawiam,
Anszpi

41 komentarzy:

 1. mam tę książkę, jest skarbnicą naturalnej pielęgnacji :-) ps można ją wygrać u mnie w konkursie :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To taki naturalny skarb :)

   Coś czuję, ze wiele osób weźmie udział w konkursie, bo nagroda świetna :)

   Usuń
 2. Kochana wygrałaś u mnie zestaw Regenerum proszę o e-mail :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nawet nie wiesz jak kusi mnie ta książka...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie daj się dłużej kusić, warto ją mieć :)

   Usuń
 4. Książka jest przepięknie wydana :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Różni się od innych książek, ma typowy babciny styl :)

   Usuń
 5. Ciekawa książka, jako blogerka urodowa powinnam ją przeczytać :D

  OdpowiedzUsuń
 6. Jestem w trakcie jej czytania. Również zamierzam kilka przepisów wprowadzić w życie🙂 A co do szaty graficznej, to jest świetna-takie dopełnienie treści🙂

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szata jak i cała książka wyróżnia się z tłumu :)

   Usuń
 7. Początkowo myślałam, że chodzi o babuszkę Agafię ;DD książka wygląda prześlicznie i kusi pomysłami, zwłaszcza tym o maskowaniu cellulitu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można w niej znaleźć wiele świetnych pomysłów i rad :)

   Usuń
 8. Nie miałam okazji czytać, ale wydaje się ciekawa :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Książka wydaje się być ciekawa. Chętnie bym zerknęła co jest w niej napisane.

  OdpowiedzUsuń
 10. Myślę, że nie pożałujesz i gdy zerkniesz to będziesz często po nią sięgać :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo ciekawa się wydaje. Musze chyba rozejrzeć się za nią. A szata graficzna urocza 😍

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam zamówić ją w sklepie, o którym pisałam na końcu posta :)

   Usuń
 12. Książka, którą bardzo chciałabym mieć w swojej biblioteczce :) Kojarzy mi się z moją babcią, ona stosowała naturalne metody pielęgnacji. Nie wszystkich zdążyła mnie nauczyć...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ma nadzieję, że po jej przeczytaniu poczujesz się bliżej babci a przepisy Ci ją przypomną :)

   Usuń
 13. Bardzo lubię naturalna pielęgnację także cos czuję, że to książka dla mnie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest to książka dla każdego, no może męska część populacji by jej nie przeczytała :P

   Usuń
 14. Pierwszy raz widzę tę książkę :) bardzo fajnie, że promowane są słowiańskie metody pielęgnacji. Ostatnio słyszy się tylko o tych wschodnich - indyjskich i koreańskich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że taka "nasza" pielęgnacja jest rozpowszechniana, nie jesteśmy gorsi od innych :)

   Usuń
 15. Najbardziej ciekawa jestem jak przedstawia się temat włosów :) czekam na Twoją relację :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za jakiś czas ukarze się wpis, na razie mam mniej czasu na pisanie :)

   Usuń
 16. Super się zapowiada ta książka:) Chętnie bym przeczytała, zwłaszcza dział o rzęsach :P mało która autorka piszę szczególnie o tej strefie kobiecej urody :)

  OdpowiedzUsuń
 17. Widać, ze coraz bardziej ciągnie nas do korzeni i wszystkich, naturalnych metod :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Nie znałam tej książki mimo tego, że temat wyrabiania własnych kosmetyków jest mi bliski :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Czytałam tylko tą osławioną o koreankach. Tej jeszcze nie, ale wydaje się być interesująca i jeżeli będę mieć taką możliwość na pewno po nią sięgnę. :)

  OdpowiedzUsuń
 20. Pierwszy raz o tym słyszę! Ciekawa jestem tej pozycji :)

  OdpowiedzUsuń
 21. Nie czytałam tej książki, ale bardzo mnie zainteresowała. Chyba zerknę na nią w księgarni :)

  OdpowiedzUsuń
 22. Ciekawa, do tej pory nie stosowałam naturalnych mikstur ;) Jednak przeczytałabym co nieco ;)

  OdpowiedzUsuń
 23. Prawdę mowiąc od lat nie robię sama mikstur, maseczek i kosmetyków. Może jednak zacznę. Ciekawa pozycja, muszę ją zapisać.

  OdpowiedzUsuń
 24. Nigdy specjalnie nie interesowałam się tego typu książkami, ale ta pozycja wydaje się bardzo ciekawa. Dziękuję za polecenie!

  OdpowiedzUsuń
 25. Nie moja tematyka, ale wizualnie książka faktycznie jest naprawdę ładna :)

  OdpowiedzUsuń
 26. Ekstra! Muszę kupić tę książkę! :)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz, czas nie pozwala mi na każdy odpowiedzieć, ale wszystkie czytam i cieszę się, że zostawiasz po sobie ślad. Komentarze z linkami są usuwane.

Wypowiadając się na blogu zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Copyright © Anszpi blog , Blogger