31.05.2017

Sekrety urody babuszki- słowiański elementarz pielęgnacji, Raisa Ruder


Witajcie!

  
  Książki, pod­ręcz­niki czy porad­niki na temat pie­lę­gna­cji i urody zacie­ka­wiły chyba każ­dego i choć mnie począt­kowo nie cią­gło do ich kupna i czy­ta­nia, to wszystko się zmie­niło wraz z powsta­niem sło­wiań­skiego ele­men­tarzu pie­lę­gna­cji „Sekrety urody babuszki”. Czy treść książki mnie zachwy­ciła i spra­wiła, że się­gnę po inne tego typu pod­ręcz­niki?

 
Sekrety urody babuszki, Raisa Ruder
   Książka jest napi­sana w for­mie lekkiego pamięt­nika przez Raise Ruder, która wspo­mina swoją babuszkę i jej zami­ło­wa­nie do pro­duk­cji natu­ral­nych kosme­ty­ków. Autorka pisze na pod­sta­wie wspomnień i swojego doświad­cze­nia, które zdo­by­wała od dzie­cię­cych lat oraz dzięki pracy kosme­tyczki w Los Ange­les. Książka jest bar­dzo przy­jemna odbio­rze i wcią­ga­jąca, mimo ponad 300 stron można spo­koj­nie prze­czytać ją w dwóch podej­ściach. Sam wygląd ele­men­tarza różni się od nowo­cze­snych pod­ręcz­ni­ków, mamy tutaj pro­stą miękką okładkę, która skrywa w sobie kre­mowe i poma­rań­czowe stron­nice jak z daw­nych lat. Każda kartka ozdo­biona jest moty­wem ziół i kwia­tów, nada­jąc cało­ści bab­ci­nego uroku.

 
Sekrety urody babuszki
  Książka składa się z 15 rozdziałów. Począt­kowe to kwe­stia orga­ni­za­cji i wpro­wa­dze­nia w temat, następ­nie mamy tematy przy­dzie­lone do danej czę­ści ciała, np. dło­nie i stopy, oczy, skóra, włosy. W każ­dym roz­dziale umiesz­czone są porady i prze­pisy na wyko­na­nie natu­ral­nych pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych. Każdy prze­pis jest bar­dzo łatwy, pro­sty w wyko­na­niu w krót­kim cza­sie.

 
Sekrety urody babuszki- rozdziały
Roz­działy i ich treść:
Roz­dział 1. Sekrety urody mojej babuszki- rozdział przed­sta­wia nam babuszkę, opo­wiada, jaką była kobietą i czym się zaj­mo­wała. Autorka opo­wiada tutaj także o sobie, o tym, jak uczyła się od swoje babuszki i jak prze­ka­zuje zdo­bytą wie­dza swoim klientką.
Roz­dział 2. Zaczy­namy- roz­dział ten poka­zuje jakie narzę­dzia są potrzebne do wyko­na­nia poda­nych recep­tur oraz listę 10 skład­ni­ków, które należy posia­dać.
Roz­dział 3. Stwórz luk­su­sowe spa- autorka w tym miej­scu opi­suje jak stwo­rzyć w domu ide­alne miej­sce do pie­lę­gna­cji w gro­nie zna­jo­mych lub w samot­no­ści.
Roz­dział 4. Odpo­czy­nek i odprę­że­nie- ten roz­dział pokazuje, w jaki spo­sób się zre­lak­so­wać i odpo­cząć. Mamy tutaj prze­pisy na różne kąpiele, peelingi, zapa­chy.

Roz­dział 5. Odli­cza­nie do wiel­kiego dnia- roz­dział ten poświę­cony jest prze­pi­som na mik­stury, które sprawią, że w szyb­kim cza­sie popra­wimy swój wygląd i przy­go­tu­jemy się do waż­nego wyda­rze­nia.
Roz­dział 6. Otwórz oczy- rozdział zawiera porady i prze­pisy zwią­zane z wyglą­dem oczu i rzęs, znaj­dziemy tutaj spo­sobu na opu­chli­znę, cie­nie, kurze łapki, dłu­gie rzęsy i dema­ki­jaż.
Roz­dział 7. Cału­śne usta- karty tego roz­działu opi­sują, w jaki spo­sób zadbać o usta, znajdziemy tutaj także prze­pisy na natu­ralne szminki.
Roz­dział 8. Wycze­sana czu­pryna- w tym miej­scu znaj­dziemy prze­pisy na maseczki i spe­cy­fiki do wło­sów, mamy także porady i inne cenne infor­ma­cje.
Roz­dział 9. Depi­la­cja dosko­nała- roz­dział ten oma­wia kwe­stie zwią­zane z owło­sie­niem, jak się go pozbyć, jakie metody są naj­lep­sze.
Roz­dział 10. Dło­nie i stopy- w tym roz­dziale napi­sane są porady jak odpo­wied­nio zadbać o dło­nie i stopy.
Roz­dział 11. Cudowne ciało- tutaj autorka zdra­dza sekrety jak zama­sko­wać cel­lu­lit, sto­so­wać samo­opa­la­cze i radzić sobie z opa­rze­niami sło­necz­nymi.
Roz­dział 12. Przez dekady- roz­dział ten poświę­cony jest kobietom i ich pro­ble­mom w danym wieku, mamy tutaj prze­pisy dobrane do pro­blemu i lat.
Roz­dział 13. Jed­no­skład­ni­kowe cuda- strony tego działu przed­sta­wiają jed­no­skład­ni­kowe prze­pisy i ich wła­ści­wo­ści.
Roz­dział 14. Piękno z odzy­sku- ten roz­dział poświę­cony jest eko­lo­gii i temu, jak nie mar­no­wać niczego a wyko­rzy­stać do pie­lę­gna­cji.

Roz­dział 15. Mądrość babuszki- ostatni dział to rady i mądrości babuszki doty­czące nie tylko pie­lę­gna­cji.

 
Sekrety urody babuszki
  Tak wygląda cała książka „Sekrety urody babuszki”, bar­dzo się ciesze, że zde­cy­do­wa­łam się ją prze­czytać. Dzięki niej odkry­łam wiele fan­ta­stycz­nych prze­pi­sów, które już wpro­wa­dzi­łam do swo­jej pie­lę­gna­cji, a inne włą­czę w naj­bliż­szym cza­sie. Uwa­żam, że ele­men­tarz powinna przeczytać każda z nas, która chce o sie­bie zadbać, nie wyda­jąc przy tym wielkich pie­nię­dzy.

 
Sekrety urody babuszki
  Z jakiś czas opu­bli­kuje post doty­czący działu poświę­co­nemu wło­som „Wycze­sana czu­pryna” i infor­ma­cjach zawar­tych w całej książce na temat wło­sów. Pojedyncze przepisy dotyczące pielęgnacji także będą pojawiać się na blogu.

  Książka kosz­tuje 36,90 zł i można dostać ją w księ­gar­niach sta­cjo­nar­nych, a także inter­ne­to­wych. Swój egzem­plarz kupi­łam na stro­nie zdro­we­po­dej­scie.pl (klik), gdzie zapła­ci­łam za niego 26,90 zł. Na stro­nie sklepu znaj­dziemy wiele innych cie­ka­wych lek­tur, któ­rym warto poświę­cić czas, dodat­kowo asor­ty­ment sklepu zawiera: suple­menty, kosme­tyki natu­ralne, oleje, zioła, zdrową żyw­ność, her­baty i wiele innych rze­czy. Pole­cam sklep Zdrowe podej­ście, sama z chę­cią zostałam jego klien­tem.

 
Sekrety urody babuszki
  Mia­ły­ście oka­zję poznać „Sekrety urody babuszki”? Czy wybie­ra­jąc natu­ralną pie­lę­gna­cję, wyko­rzy­sta­cie prze­pisy Raisy Ruder?Pozdrawiam,
Anszpi

38 komentarzy:

 1. mam tę książkę, jest skarbnicą naturalnej pielęgnacji :-) ps można ją wygrać u mnie w konkursie :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To taki naturalny skarb :)

   Coś czuję, ze wiele osób weźmie udział w konkursie, bo nagroda świetna :)

   Usuń
 2. Kochana wygrałaś u mnie zestaw Regenerum proszę o e-mail :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nawet nie wiesz jak kusi mnie ta książka...

  OdpowiedzUsuń
 4. Książka jest przepięknie wydana :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Ciekawa książka, jako blogerka urodowa powinnam ją przeczytać :D

  OdpowiedzUsuń
 6. Jestem w trakcie jej czytania. Również zamierzam kilka przepisów wprowadzić w życie🙂 A co do szaty graficznej, to jest świetna-takie dopełnienie treści🙂

  OdpowiedzUsuń
 7. Początkowo myślałam, że chodzi o babuszkę Agafię ;DD książka wygląda prześlicznie i kusi pomysłami, zwłaszcza tym o maskowaniu cellulitu :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Nie miałam okazji czytać, ale wydaje się ciekawa :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Książka wydaje się być ciekawa. Chętnie bym zerknęła co jest w niej napisane.

  OdpowiedzUsuń
 10. Myślę, że nie pożałujesz i gdy zerkniesz to będziesz często po nią sięgać :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo ciekawa się wydaje. Musze chyba rozejrzeć się za nią. A szata graficzna urocza 😍

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam zamówić ją w sklepie, o którym pisałam na końcu posta :)

   Usuń
 12. Książka, którą bardzo chciałabym mieć w swojej biblioteczce :) Kojarzy mi się z moją babcią, ona stosowała naturalne metody pielęgnacji. Nie wszystkich zdążyła mnie nauczyć...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ma nadzieję, że po jej przeczytaniu poczujesz się bliżej babci a przepisy Ci ją przypomną :)

   Usuń
 13. Bardzo lubię naturalna pielęgnację także cos czuję, że to książka dla mnie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest to książka dla każdego, no może męska część populacji by jej nie przeczytała :P

   Usuń
 14. Pierwszy raz widzę tę książkę :) bardzo fajnie, że promowane są słowiańskie metody pielęgnacji. Ostatnio słyszy się tylko o tych wschodnich - indyjskich i koreańskich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że taka "nasza" pielęgnacja jest rozpowszechniana, nie jesteśmy gorsi od innych :)

   Usuń
 15. Najbardziej ciekawa jestem jak przedstawia się temat włosów :) czekam na Twoją relację :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za jakiś czas ukarze się wpis, na razie mam mniej czasu na pisanie :)

   Usuń
 16. Super się zapowiada ta książka:) Chętnie bym przeczytała, zwłaszcza dział o rzęsach :P mało która autorka piszę szczególnie o tej strefie kobiecej urody :)

  OdpowiedzUsuń
 17. Widać, ze coraz bardziej ciągnie nas do korzeni i wszystkich, naturalnych metod :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Nie znałam tej książki mimo tego, że temat wyrabiania własnych kosmetyków jest mi bliski :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Czytałam tylko tą osławioną o koreankach. Tej jeszcze nie, ale wydaje się być interesująca i jeżeli będę mieć taką możliwość na pewno po nią sięgnę. :)

  OdpowiedzUsuń
 20. Pierwszy raz o tym słyszę! Ciekawa jestem tej pozycji :)

  OdpowiedzUsuń
 21. Nie czytałam tej książki, ale bardzo mnie zainteresowała. Chyba zerknę na nią w księgarni :)

  OdpowiedzUsuń
 22. Ciekawa, do tej pory nie stosowałam naturalnych mikstur ;) Jednak przeczytałabym co nieco ;)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz, czas nie pozwala mi na każdy odpowiedzieć, ale wszystkie czytam i cieszę się, że zostawiasz po sobie ślad.

Wypowiadając się na blogu zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.